Emlak Sahibi Com Üyelik Sözleşmesi

1.Üyelik Sözleşmesinin tarafı olan Erdoğdu Emlak İnşaat .Müş.Tic. Ltd. Şti. nin  internetten yapılan her türlü dahili harici ticaretin mal ve hizmetlerin Erdoğdu Emlak İnş.Müş.Tic.Ltd.Şti  tarafından işletilen ve Erdoğdu Emlakin sahibi olduğu www.emlaksahibi.com olarak anılan Internet adresinde her türlü ürün alımı,satımı ve hizmeti yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumların Emlak ilanlar sitesinden üye kayıt aşamasında bu anlaşmayı kabul ettiklerini www.emlaksahibi.comun`tüm yayın  haklarının Erdoğdu Emlak.İnşaat Müş.Tic.Ltd.Şti ne ait olduğunu  kabul ettiklerini muhataplarının Erdoğdu Emlakin olduğunu kayıtsıyız şartsız kabul ederler. 

2.Emlak Sahibi.Com’a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurularak ileride doğması muhtemel olayların vuku bulmaması için Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kullanıcı kayıtsız şartsız kabul beyan ve taahhüt eder.Yanlış beyandan dolayı vuku bulabilecek zarar ve ziyandan Emlak sahibi sorumlu tutulamaz.. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen bilgilerin eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3.Kullanıcılar, Emlak sahibi'ne üye olmak amacıyla işbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını,ve anladıklarını içeriğini de anlayarak kabul ettiklerini tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

4.Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluşmaktadır ve bundan dolayı`da kullanıcıların üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması ile birlikte başvurunun da aynı düzeyde,Emlak Sahibi tarafından kabul edilmesi ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. Emlak Sahibi Com Sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme veya tadil etme yada günün şartlarına göre yenileme ve yeniden düzenleme hakkına sahiptir.

6.Kullanıcılar, Emlak Sahibi Com un içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel sanal mağaza açabilmesi için.Emlak Sahibi Com un bu talebi kabul ve red hakkını kabul ederler.Bu mağazalarda pazarlanacak ürünlerin tanıtımını Emlak Sahibi Com un içerisinde de yapabilirler. Mağaza açmak isteğinde bulunan üyelerimiz, bununla ilgili olarak ayrıştırılmış belirlenen ücretleri ödemekle yükümlüdür mecburiyetinde`dir.

7.Aksi belirtilmediği taktirde, Emlak Sahibi Com un verilen hizmet ve servislerin bedelini Türk Lirası olarak hesaplanıp tahsil edilir.Kullanıcılar, Emlak Sahibi Com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım ve satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, Resim ve harçlar, KDV, ÖTV, vergi, pul, vesair ödemeleri ilgili kurum ve kuruluşlara açık artırmaların güvenli e-ticaret işleminin gerçekleşmesini müteakip ödemeyi kabul beyan ve taahhüt ederler.

8.Emlak Sahibi Com un hiçbir şekilde dini ve siyasi amaçlı yada toplumun gelenek, görenek ve ananelerine ters düşecek şekilde ve insan onuruna yaraşmayacak  veya başkalarını küçük düşürücü amaçlarla başkalarına saldırı ve zarar vermek amacıyla kullanılamaz.

9.Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Emlak Sahibi Com a girip kullandıkları zaman yasalarca suç sayılan eylemlerde bulundukları takdirde savcılıklar ve polis ve resmi mercilerden bir talep vuku bulursa, bu Kullanıcı veya Kullanıcılar hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

10.Emlak Sahibi Com un tüm Kullanıcılarının kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duyar. Kanuni zorunluluklar dışında her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.Emlak Sahibi Com hiçbir sebep beyan etmeden istediği Kullanıcıların veya kişilerin üyeliklerine son verme hakkına ve salahiyetini sahiptir,gerektiğinde kullanır.

11.Üyelik sözleşme maddeleri gereğince üyelikleri iptal edilen kullanıcılar dışında, üyeliklerini kendi rızaları ile iptal eden Kullanıcılar, Emlak Sahibi Com 'a yeniden üyelik formu doldurarak başvurmaları halinde üyeliklerini yenileyebilirler.

12.Emlak Sahibi Com un,veri tabanına yapılabilecek sabotaj ve saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan fiillerden dolayı sorumluluk kabul edilemez.

13.Emlak Sahibi Com 'un amacı, herkesin ilan verebileceği, ürünlerini satabileceği açık artırmalara çıkartabileceği veya sanal mağaza açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti Internet ortamındaki yüz binlerin yararına sunmaktır.Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Emlak Sahibi Com’a hiçbir sorumluluk yüklenemez.Emlak Sahibi Com un dışında gerçekleşen hukuki anlaşmazlıkların tarafı olamaz bundan dolayı Dava açılamaz, Kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Emlak Sahibi Com un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hiçbir hukuki sorumluluk taşımaz.

14.Haksız rekabete yol açacak hukuki sorun yaratacak kullanım ve işlemler yapılamaz.

15.Emlak Sahibi Com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Emlak’in  mal ve hizmetlerin doğrudan yada dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmadığı halde, Kullanıcılar, Emlak Sahibi Cam’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü Uyuşmazlığın müteakibin`de bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü sonuç ve iddia, talep veya hasar beyanlarının,Emlak Sahibi Com un sahiplerini, temsilcilerini veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu Sözleşme'yi onaylayarak ve Emlak Sahibi Com 'a üye olmakla peşinen kabul  beyan ve taahhüt ederler.

16.Emlak ilanlar,www.emlaksahibi.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı,yanıltıcı yanıltmaya yönelik, eksik veya yanlış beyanda bulunan veya herhangi bir satın alma yada satış işlemi gerçekleştiren Kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına sahiptir.

17.Emlak Sahibi Com’um tamamıyla inisiyatifi dışında , Internet kullanımlarından yada donanımdan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı veya,Tabii afetler, altyapı,terör,ayaklanma ,mevzuat hükümleri,el koyma veya grev,lokavt,üretim ve iletişimde önemli arıza gibi vs olaylardan  sorunlardan dolayı.Bu ve bunun gibi mücbir sebeplerden dolayı Emlak Sahibi Com sitesi hiçbir şekilde sürekli,yada kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğinin garantisini veremez taahhüt edemez bundan dolayı davaya konu olamaz    
      
18.Emlak Sahibi Com ve Kullanıcılar,hukuken tamamen bağımsız taraflardır.Bu iki bağımsız tarafın arasında herhangi bir iş ortaklığı veya işçi,işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

On sekiz(18) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri olan bu hükümler tarafları bağlayıcı niteliktedir.


EMLAK Sahibi Com Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1.Emlak Sahibi Com
İş bu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi , Erdoğdu Emlak İNŞAAT MÜŞ TİC LTD. Şti. tarafından işletilen Emlak Sahibi Com Internet adresindeki ürün alım, satım ve`veya kiralamasını yapmak üzere yer alan özel ve veya tüzel kişi veya kurum ve kuruluşlar Emlak Sahibi Com arasında kurumsal üyelikler kayıt aşamasında yapılmıştır.

2.Emlak Sahibi Com Kurumsal Üyeler,Emlak Sahibi Com ’a üye olmakla Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve beyanının doğru olduğunu tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul beyan ve taahhüt ettiğini ve onayladığını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

3.Emlak Sahibi Com Kurumsal Üye olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu’nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kurumsal Üyeler kayıtsız şartsız taahhüt ederler. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz tam ve açık olarak doldurulması zorunludur.

4.Emlak Sahibi Com Kurumsal Üyelik için Emlak Sahibi Com`un içinde ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak için Emlak Sahibi Com un  rızası ve onayı ile kendisine özel bir mağazada ürünlerinin satışı ve pazarlamasını yapabilir.Kurulacak Bu mağazada hem pazarlanacak ürünlerin tanıtımını yapmaya Kurumsal Üye’nin kendi tanıtımına olanak sağlanır.

5.Emlak Sahibi Com Bu üyelik ilişkisi hem sanal hem de yazılı bir ortamda oluştuğu için, Kurumsal Üye’nin üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması ile birlikte başvurunun da aynı düzeyde,Emlak Sahibi Com tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun yapılmasıyla başlar  yürürlüğe girer.

6.Emlak Sahibi Com Kurumsal Üye, üyeliğini ve Emlak Sahibi Com sayfalarını siyasi ve dini inançları zedeleyici şekilde kişi hak ve hürriyetlerini engelleyici başkalarına zarar verecek şekilde başkalarına saldırı amacıyla kullanılamaz

7.Emlak Sahibi Com Aksi belirtilmediği taktirde, Emlak Sahibi Com ’daki ücretli hizmetler ve servisler karşılığı alınacak ücretleri Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.Kurumsal Üye, Emlak ilanlar üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten, alım satım mal ve hizmetlerden kiralamalardan kaynaklanabilecek tüm banka komisyon resmi harçlar ve giderler,KDV,ÖTV,vergi, harç, gibi. vs ödemelerle ilgili vergi dairelerine kurumlara açık artırmaların güvenli e-ticaret işleminin gerçekleşmesini müteakip ilgili vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ödemelerini yapmayı kullanıcılar kabul beyan ve taahhüt  ederler.

8.Emlak Sahibi Com Yasalara aykırı ve genel ahlak prensiplerine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde kesinlikle  ilan verilemez.Yasalarca, suç sayılan bir eylem aracı olarak Emlak Sahibi Com  sayfaları kullanılmaz,kullanılması halinde yasal mercilerden bir talep gelmesi halinde, Kurumsal Üye veya Üyeler hakkındaki bilgiler gerekli kanuni mercilere verilecektir.

9.Emlak Sahibi Com un tüm Kurumsal Üyeleri’nin kurumsal kimliğine, kurucu ortaklarının kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır.Kanuni zorunluluklar dışında her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

10.Emlak Sahibi Com www.emlaksahibi.com sayfalarını dini ,siyasi, şahsi saldırı amacıyla kullanan, sözleşme maddelerinden herhangi birine aykırı hareket eden, mevcut Kurumsal Üyeliğini devam ettirebilecek ticari sorumluluktan ve ciddiyetten yoksun ve sorumluluğa haiz olmadığı,Emlak Sahibi Com tarafından tespit edilen Kurumsal üyelerin üyeliklerine son verme hakkına ve salahiyetine sahiptir.

11.Emlak Sahibi Com , kendisine ait makine parkına ve teçhizatına ve bu makinelerde mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

12.Emlak Sahibi Com un amacı,herkesin alım satım veya kiralama amaçlı ilan verebileceği, ürünlerini açık artırmaya çıkarabileceği veya Mağaza açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti Internet ortamındaki yüz binlerce insanın faydasına sunmaktır.Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Emlak ilanlara hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kurumsal Üyeler arasındaki hiçbir işlemde, Emlak Sahibi Com `un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

13.Emlak Sahibi Com Her türlü kötü kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez  sorumluk kullanıcı ve üyeye aittir. Bu sebeplerle Emlak Sahibi Com sorumlu tutulamaz.

14.Emlak Sahibi Com www.emlaksahibi.com  un sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile Emlak Sahibi Com u doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, Kurumsal Üyeler, Emlak Sahibi Com’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Emlak Sahibi Com’un sahiplerini, temsilcilerini veya çalışanlarını sorumlu tutamazlar, tazminat talebinde bulunamazlar  ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu Sözleşme’yi onaylayarak ve Emlak  Sahibi Com ’a Kurumsal Üye olarak peşinen kabul ve beyan ederler.ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir

15.Emlak Sahibi Com www.emlaksahibi.com  sayfaları üzerinden hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik veya yanlış beyanda bulunan yada herhangi bir satın alma satış işlemi gerçekleştiren Kurumsal Üyeler in’in üyeliğini ve buna bağlı haklarını tek taraflı olarak herhangi bir merciden onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

16.Emlak Sahibi Com un tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, Internet kullanımından Herhangi Servis sağlayıcısından Yada servis sağlayıcılarından  kaynaklanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları,Tabii afetler,terör,ayaklanma,savaş,mevzuat hükümleri,el koyma veya,grev,lokavt,üretim veya iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vs. gibi olaylardan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi mücbir sebeplerden dolayı Emlak Sahibi Com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti ve taahhüt edemez.

17.Emlak Sahibi Com ve Kurumsal Üyeler, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı yoktur  işçi ve işveren ilişkisi de yoktur.

18.Emlak Sahibi Com sitesi bu maddeleri daha sonradan tamamını yada bir kısmını .Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ve yenileme, yeniden düzenleme hakkına sahiptir     

On sekiz(18) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleriyle birlikte tarafları bağlayıcı nitelik taşımaktadır.
New Page 1

Ana Sayfa | İlan Ekle | Kurumsal | İlanlar | İletişim | Üyelik Sözleşmesi

Copyright © 2005 emlaksahibi - powered & designed by dojomedya